Đếm số lần xuất hiện

Đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong dữ liệu bạn nhập vào
Các bạn nhập vào dữ liệu muốn đếm trong ô "Nội dung", chọn ký tự phân cách rồi bấm nút "Kết quả" là xong.

Nội dung:

Ký tự phân cách